Generalforsamling

 

Afholdes hvert år i juni måned. Dagsorden kan du se her når den foreligger:

Maemosen den 6. juni 2024
Maemosens Vandværk indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling den 24. juni kl. 19.00 på Hagenborgvej 3 v. Steffen Kildegård

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for kommende år fremlægges. Samt takst for vand og tilslutningsafgift
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Gunner Pedersen - ønsker genvalg
På valg er Adam Habary - ønsker genvalg
6. Valg af suppleant.
På valg er Jens Henrik Hansen  - ønsker genvalg
7. Valg af revisor.   EY er revisor p.t.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Orientering af elektronisk aflæsning af vandmålere samt solceller
10. Eventuelt

Vandværket vil være vært ved kaffe/øl/vand, samt ost og pålægsmad.

Bestyrelsen