Generalforsamling

 

Afholdes hvert år i juni måned. Dagsorden kan du se her når den foreligger:

 

Maemosen d. 8.juni 2022

Maemosens Vandværk indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling mandag d. 27. juni 22 kl. 19
på Hagenborgvej 3 v. Steffen Kildegård.

Dagsorden:

1. valg af dirigent Finn Eriksen forslået

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for kommende år fremlægges samt fastsættelse af tilslutningsafgifter

5. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleant

På valg er:
Adam Habary ønsker genvalg
Gunner Pedersen ønsker genvalg

6. Valg af suppleant Jens Henrik Hansen ønsker genvalg

7. Valg af revisor

8. Behandling af indkomne forslag

9. Elektronisk aflæsning via master

10. BNBO sprøjtefri zoner

11. Evt.

Vandværket er vært ved kaffe/øl/vand samt en ostemad

Bestyrelsen.

Hent Årsoversigt 2021-2022

Hent Revisionsprotokollat 2021