Generalforsamling

 

Afholdes hvert år i juni måned. Dagsorden kan du se her når den foreligger:

Maemosen, den 29. maj 2023
Maemosens Vandværk indkalder hermed til
Ordinær generalforsamling d. 26. juni 2023 kl. 19
på Hagenborgvej 3 v. Steffen Kildegård

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for kommende år fremlægges,
samt takst for vand og tilslutning afgift,
vandspild ved brud på egen grund
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er formand Erik Press ønsker genvalg
næstformand Steffen Kildegård ønsker genvalg
kasserer Svend Age Bilde ønsker genvalg
6. Valg af suppleant. Jens Henrik Hansen blev i 2022 valgt for 2 år.
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag.
Vandværket arbejder med tilladelse til opstilling af solceller til dækning af eget strømforbrug
9. Orientering om elektronisk aflæsning af målere
10. Evt

Vandværket vil være vært ved kaffe/øl/vand samt en oste/rullepølsemad efter generalforsamling

Bestyrelsen
Maemosens Vandværk

Årsrapport 2022